Časté dotazy ke stavbě tramvajové trati

Nejčastější dotazy související s výstavbou II. etapy tramvajové trati Tržnice – Nové Sady – Povel.

Stavba II. etapy

Ano, tramvajová trať na Nové Sady je hojně využívána od samého počátku. V prvním roce se na této trati svezlo zhruba 1,7 milionu cestujících, v následujícím roce 1,84 milionu a o rok později jejich počet překročil hranici dvou milionů. Navíc předpokládáme, že po prodloužení trati do hustě obydleného centra sídliště zájem cestujících ještě poroste.

Ano, tramvajová doprava je o něco nákladnější než ta autobusová, ale předpokládá se, že po zavedení nízkoemisního zákona se tento rozdíl zmenší. Navíc se město už před 120 lety rozhodlo, že páteřní síť olomoucké hromadné dopravy budou tvořit právě tramvaje. Ty jsou totiž rychlé, komfortní, ekologické a dobře přístupné i pro lidi s pohybovým omezením.

A ani úbytek zeleně nebude tak výrazný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přestože dojde k menšímu zásahu do travnaté plochy v okolí trati, ve finále přibude 92 nových stromů a 3 372 keřů. V Rooseveltově a Schweitzerově ulici pak položíme kolejové absorbéry, které na sobě mají vegetační vrstvu a umí zadržovat vodu, takže ve výsledku ochlazují okolí.

Během druhé etapy se tramvajová trať rozšíří o tři nové zastávky. Ze zastávky Trnkova budou tramvaje pokračovat na zastávku Zikova, Rožňavská a U Kapličky, která bude sloužit jako dočasná konečná.

Kromě 1.200 metrů tramvajové trati stávající projekt počítá i s výstavbou komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek MHD, semaforů nebo přeložením inženýrských sítí a rozvodů veřejného osvětlení.

Ano, přibude. Nově vybudované zastávky osadíme třímodulovými přístřešky se čtyřmi sedačkami, inteligentními označníky, osvětlenými jízdními řády a dvě z nich i jízdenkovými automaty. Podél chodníků na ulicích Rooseveltova a Zikova pak umístíme dvanáct laviček a čtyři odpadkové koše.

Výstavba druhé etapy tramvajové trati začne v březnu 2021 a bude stát celkem 469 milionů korun. Na stavbu město využije dotace ve výši 346,6 milionů korun.

Stavba potrvá 20 měsíců. Skončit by měla v říjnu 2022.

Ano, právě proto město vykoupilo tento dům od původního vlastníka. S jeho demolicí se počítá hned v úvodní fázi výstavby tramvajové trati. Úsek trati od současné konečné zastávky po křižovatku se Zikovou ulicí chce mít zhotovitel dokončený už letos jako jednu z prvních částí stavby.

Ano, obě velké křižovatky na koncích ulice Zikova budou opatřeny semafory. Jejich zprovoznění plánujeme po zkolaudování křižovatek ve druhé polovině roku 2022.

Bylo by to praktičtější, ale bohužel se nám zatím nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky pro stavbu třetí etapy.

Nejoptimističtější varianta hovoří o roce 2023, ale pravděpodobně to bude o něco později. Třetí etapa tramvajové trati má hotovou projektovou dokumentaci pro územní řízení, vydáno územní rozhodnutí a pro získání stavebného povolení zbývá dokončit již zmíněný výkup potřebných pozemků. Zároveň sledujeme i podmínky evropských dotačních titulů a hledáme další možné zdroje financování.

S vybudováním přejezdu přes tramvajovou trať z ulice Schweitzerova na současné nezastavěné území se počítá v rámci plánované třetí etapy.

Hlavním důvodem je vzdálenost tramvajové trati od obytných domů. V Zikově ulici je zástavba na obou stranách, proto je optimální vést trať středem ulice. Naopak ve Schweitzerově ulici je na pravé straně trati pole, takže zde může být trať vedena zeleným pásem mimo vozovku. Navíc se zde nenacházejí žádné inženýrské sítě, které by bylo nutné překládat. Dalším praktickým důvodem, proč ve Schweitzerově ulici nevede tramvajová trať středem vozovky, je, že protazím bude končit kolejovou úvratí, na kterou by ve vozovce nebylo dost místa. Při dobudování trati by pak navíc bylo nutné ze středu vozovky vést koleje na točnu, což by znamenalo další světelnou křižovatku.

Dopravní omezení

Předpokládáme, že během výstavby druhé etapy tramvajové trati dojde v roce 2021 ke dvěma větším dopravním omezením, která se dotknou i provozu městské hromadné dopravy.

V období od dubna do července 2021 bude mezi zastávkou Trnkova a křižovatkou s ulicí Zikova částečně uzavřena ulice Rooseveltova. Toto omezení nebude mít vliv na provoz autobusů ani tramvají. V průběhu uzavírky může dojít na nezbytně nutnou dobu pouze k přesunu autobusové zastávky Trnkova.

Během dubna–prosince 2021 dojde k úplné uzavírce ulice Zikova. Uzavírka bude rozdělena na dvě části (I. část vymezí křižovatky s ulicemi Rooseveltova a Werichova, II. část pak bude pokračovat od ulice Werichova ke křižovatce s ulicí Schweitzerova). V tomto případě dojde i k částečnému omezení autobusové dopravy:

  • Linka č. 10 bude vedena v obou směrech po trase Albertova, Velkomoravská, Tovární bez obsluhy zastávek Povel, škola, Zikova a Trnkova. Na náhradní trase bude linka obsluhovat zastávky Zenit a Velkomoravská.
  • Linka č. 16 bude ve směru na Nové Sady vedena po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Rooseveltova a Střední Novosadská, takže nebude obsluhovat zastávky Povel, škola (směrem z centra) a Zikova. Na náhradní trase bude zastavovat na zastávkách Zenit a Trnkova. Ze zastávky Nové Sady bude pokračovat beze změn.
  • Ranní spoj linky č. 29 (odjezd v 7.20 hod.) nebude obsluhovat zastávku Zikova, ale bude začínat od zastávky Trnkova.

Přesná data jednotlivých uzavírek prozatím nebyla stanovena, čekáme na informace od zhotovitele.

Pravděpodobně ne. A pokud k tomu náhodou dojde, tak až v úplném závěru stavby na podzim roku 2022.

Po dokončení druhé etapy tramvajové trati zůstane provoz na tramvajových linkách č. 3 a 5 nezměněn. Stejně tak se nezmění ani trasa a intervaly linky č. 17. Jedinou změnou bude prodloužení intervalů na lince č. 16. Ta bude ve špičce jezdit co 12 minut a mimo špičku 20minutovými rozestupy. K větším změnám v autobusové dopravě dojde až po dokončení třetí etapy.

Bohužel v této lokalitě není možné vybudovat náhradní parkovací plochy. Není zde na ně místo. V průběhu stavby by však nemělo dojít k výraznějšímu poklesu počtu parkovacích míst. Když bude uzavřena některá z částí Zikovy ulice, na té druhé bude umožněno parkovat po obou stranách silnice, což úbytek parkovacích míst vyváží.

Oproti současnému stavu se celková situace zlepší. Mezi ulicemi Trnova a Zikova vznikne nové parkoviště pro 26 vozidel, obě strany Zikovy ulice budou lemovat parkovacími zálivy s 52 místy a ve Schweitzerově ulici bude obnoveno pět stávajících stání.

Životní prostředí

Bohužel ano. Vzhledem k trase tramvajové trati opravdu není možné některé stromy zachovat. Z toho důvodu dojde k pokácení 32 větších stromů a dalších 22 menších. Při kácení bude přítomen odborný biologický dozor, který společně s městem pohlídá soulad prací se zájmy ochrany přírody.

Ano, bude. Zeleň z toho území nezmizí a bude nahrazena novou výsadbou přímo v okolí tramvajové trati. Celkem zde bude vysazeno 92 nových stromů s obvodem kmene 14–16 centimetrů a dalších 3 372 keřů.

Tramvajovou trať bude doprovázet stromořadí z akátů Robinia pseudoaccacia „Bessoniana“, které bude v ulici Zikova oboustranné. Stromořadí bude pokračovat i v navazujících křižovatkách a ulici Schweitzerova. Výsadbová místa, na nichž akáty porostou, budou doplněna o atraktivní modrofialově kvetoucí keře ořechokřídlece clandonského, které kvetou v druhé polovině léta. Stromořadí v návaznosti na tramvajovou trať se bude řídit územním plánem, jenž zde počítá s liniovou zelení. Dohromady na tomto území poroste 76 nových akátů. 

Zeleň na křižovatce ulic Schweitzerova a Jeremiášova u Billy pak doplní i další stromy jako jsou lípy velkolisté Tilia platyphyllos nebo jinan dvoulaločný Ginkgo biloba. 

V zatáčce u křižovatky ulic Rooseveltova a Zikova zůstane i nadále větší travnatá plocha, na níž bude umístěno 6 topolů Populus tremula „Erecta“ s podsadbou půdopokryvných keřů.

V Rooseveltově ulici před domem s pečovatelskou službou vznikne nová liniová výsadba v létě modrofialově kvetoucích ibišků syrských a v zeleném pásu podél parkovacích míst poroste linie javorů babyka Acer campestre „Elsrijk“. Umístěny zde budou i nižší půdopokryvné keře jako je skalník, tavolník, dřišťál, ptačí zob či hortenzie. Ty přispějí k rozčlenění prostoru a vyplní místa nevhodná pro trávník.

Na ostrůvcích v křižovatkách fialově pokvetou vonné levandule. 

Výsadbu pak doplní ještě další nové soliterní stromy jako je před olistěním nafialověle kvetoucí paulovnie Paulownia tomentosa či jehličnan douglaska Pseudotsuga menziesii

Koncem tohoto roku bude odborem investic vypsáno výběrové řízení na realizátora výsadeb. Ty proběhnou po dokončení výstavby druhé etapy tramvajové trati a předpokládá se, že k nim dojde ještě v roce 2022. Nejzazší termín náhradní výsadby je v projektu sadových úprav stanoven na 30. listopadu 2023.

 

Máte-li nějaké další dotazy, pište na [email protected].